Isikuandmete töötlemine

SA Virumaa Muuseumides töödeldakse Teie isikuandmeid alljärgnevalt:

–           saates meile teabenõude/päringu/tellimuse vms

–           registreerides ennast sihtasutuse korraldatavale üritusele või tellides sihtasutuselt mis iganes laadi ürituse korraldamise teenuse.

–           Telefonikõnesid ei salvestata.

–           Eraisikutega peetavat kirjavahetust ei salvestata.

–           Uudiskirjade saamise soovil (huvilise nõusolekul, eelnevalt klõpsates sihtasutuse kodulehel)

–           Töötajaga eelneval kokkuleppel filiaalide kontaktisikud edastatakse turvafirmale (inimese nimi, isikukood, kontakttelefon)

Tasulised teenused:

–           Sihtasutuse poolt pakutavate haridusprogrammide, ekskursioonide, toitlustuse, majutuse, lastelaagrite, ruumide rendi, sünnipäevaprogrammide, jõulupidude jms, seoses kasutatakse sihtasutusele esitatud andmeid vaid konkreetse tellitud üritusega seotult ning ei jagata kolmandate isikutega.

–           Avalike ürituste raames kogutud andmeid, sh eelregistreerimise, piletite eelmüügiga, loosimistes/mälumängudel osalemisega vms seotud andmeid, kasutatakse üksnes konkreetse üritusega seotud personaalteavitusteks ning ei jagata neid kolmandate isikutega.

–           Avalikel üritustel sihtasutuse filiaalidel võidakse teha fotosid või videojäädvustusi, mida võidakse hiljem avalikustada sihtasutuse kodulehtedel, sotsiaalmeedias, raamatutes või muudes trükistes.

–           Alaealiste osalemisel sihtasutuse korraldatavates haridusprogrammides, laagrites vms tehtud fotosid ei avalikustata ilma lapsevanema/hooldaja loata.

Tööle kandideerides:

–           Vabade ametikohtade täitmise protseduure korraldab ja viib läbi SA Virumaa Muuseumide kantselei juhataja.

–           Avaliku konkursi korraldamisest teatatakse SA Virumaa Muuseumide veebilehel ning vastavates portaalides. SA Virumaa Muuseumid jätab endale õiguse loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi. Vastasel juhul teavitatakse kandidaate sihtasutusele esitatud kontaktandmete kaudu.

–           SA Virumaa Muuseumides tutvuvad kandideerimisdokumentidega värbamisprotsessis osalejad (sihtasutuse juhatuse liige, kantselei juhataja ja vastava filiaali direktor). Isikuandmeid sisaldavaid kolmandatele isikutele ei avaldata. Värbamisprotsessis võib SA Virumaa Muuseumid kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest, saadud teabega on kandidaadil õigus tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited. Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et muuseum nende poole teabe saamiseks pöördub.

–           Ametikohale asumise ettepaneku tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised, oskused ja isikuomadused vastavad enim antud ametikoha tööülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele. Kui sobivaid kandidaate on rohkem kui üks, teeb lõpliku valiku värbamisprotsessi meeskond (loetletud eelpool).

–           Konkursil osalenutele teatatakse konkursi tulemustest esimesel võimalusel.

–           Konkursi jooksul laekunud dokumente säilitatakse sihtasutuse digiarhiivis (dokumendihaldustarkvara), andmetele on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.-

–           Töötajatel on õigus tutvuda andmetega, mida SA Virumaa Muuseumid on nende kohta kogunud: andmete ja dokumentide väljastamine toimub teabenõude esitamisel (allkirjastatud taotlus).

Kõigis küsimustes, mis on seotud  isikuandmete töötlemisega SA Virumaa Muuseumides, võib pöörduda aadressil: info@svm.ee

Skip to content